Czynności notarialne

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić uzyskaniem w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji, celem potwierdzenia formy czynności, listy niezbędnych dokumentów do jej przeprowadzenia oraz ustalenia kosztów z nią związanych.

Wobec powyższego z ogromną przyjemnością udzielimy Państwu odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące wybranych czynności notarialnych, całkowicie bezpłatnie, również w języku angielskim.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 164 ze zm.), notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Zakres wykonania tych czynności określa art. 79 oraz inne przepisy powołanej ustawy, zgodnie z którymi notariusz:

 1. sporządza akty notarialne, w tym:
  a) umowy:
  – sprzedaży,
  – zamiany,
  – pożyczki,
  – darowizny,
  – dożywocia,
  – o rentę,
  – o dział spadku,
  – o zniesienie współwłasności,
  – ustanowienia hipoteki,
  – ustanowienia użytkowania, służebności osobistych, gruntowych i przesyłu,
  – oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
  – deweloperskie,
  – ustanowienia odrębnej własności lokali,
  – spółek (prawa handlowego oraz cywilnego),
  – majątkowe małżeńskie,
  – o podział majątku wspólnego,
  – najmu,
  – przedwstępne,
  – inne umowy przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
  b) ugody,
  c) akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
  d) pełnomocnictwa,
  e) testamenty i oświadczenia o odwołaniu testamentów,
  f) akty poddania się rygorowi egzekucji.
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. sporządza poświadczenia:
  a) własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać,
  b) zgodności odpisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami,
  c) czasu okazania dokumentów,
  d) pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu.
 5. doręcza oświadczenia,
 6. spisuje protokoły, w tym: zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, walnych zgromadzeń spółdzielni, zebrań wspólnoty mieszkaniowej, zgromadzeń wspólników innych spółek i innych osób prawnych, również zgromadzeń ich organów (zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej),
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.