KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA MEYSZTOWICZ

Witamy serdecznie na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz.
Siedziba Kancelarii mieści się w Centrum Krakowa, na parterze budynku przy ulicy gen. Józefa Chłopickiego 1/1 - wejście od ulicy Mogilskiej. Klienci Kancelarii mają możliwość zaparkowania samochodu bezpośrednio przed budynkiem, jak i na sąsiednich ulicach, gdzie znajdują się liczne miejsca parkingowe (strefa płatnego parkowania P6 I).

Kancelaria czynna jest:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00,
– w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym ustaleniu i zawsze według indywidualnych potrzeb klienta.
Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

KATARZYNA MEYSZTOWICZ Notariusz

W 2013 roku Decyzją Ministra Sprawiedliwości Katarzyna Meysztowicz została powołana na stanowisko Notariusza w Izbie Notarialnej w Krakowie, gdzie od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą - początkowo w formie spółki cywilnej z siedzibą przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego nr 6, a od 2014 roku w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przy ulicy Olszańskiej nr 6A pod nazwą "Katarzyna Kaczmarczyk Notariusz Kancelaria Notarialna", a od sierpnia 2018 roku "Katarzyna Meysztowicz Notariusz Kancelaria Notarialna".

Katarzyna Meysztowicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2007-2010 była aplikantką w Krakowskiej Izbie Notarialnej. W latach 2007-2013 pracowała na stanowisku aplikanta, a następnie asesora notarialnego, w jednej z renomowanych Kancelarii Notarialnych w Krakowie. Mówi biegle w języku angielskim, w 2006 roku zdała egzamin Cambridge English Advanced (CAE).".

Paulina Cira
Kierownik sekretariatu

Klaudia Dutkiewicz
Asystentka

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co robi notariusz?

Notariusz dokonuje czynności notarialnych (w tym sporządza akty notarialne, dokonuje poświadczeń własnoręczności podpisów na dokumentach czy zgodności kserokopii z okazanymi oryginałami dokumentów), zawsze w oparciu o przepisy prawa i zasady etyki zawodowej notariuszy. W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego i wykonuje funkcję publiczną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego i są dokonane w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać wybranej czynności korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz dokonuje czynności notarialnych we własnej Kancelarii Notarialnej, a w innym miejscu (np. w domu, szpitalu bądź w firmie klienta), w sobotę lub w niedzielę, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów każdej ze stron czynności notarialnej i zgodnie z prawem, w związku z wykonywaniem czynności notarialnych jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedział się przy ich wykonywaniu.

Co to jest akt notarialny?

Akt notarialny jest szczególną formą dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej (np. zawarcie umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowej małżeńskiej, umowy podziału majątku wspólnego małżonków, zawiązanie spółki prawa handlowego, sporządzenie testamentu czy udzielenie pełnomocnictwa). Brak zachowania formy aktu notarialnego, w sytuacjach zastrzeżonych przez prawo, powoduje bezskuteczność danej czynności prawnej i jej nieważność. Strony czynności notarialnych otrzymują jedynie wypisy aktów notarialnych, a oryginały zawsze pozostają w Kancelarii Notarialnej i nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania. Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne (w tym oryginały aktów notarialnych) Notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności Kancelarii.

Co to jest wypis?

Wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału i stanowi wierne - identyczne powtórzenie jego treści. Wypis aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się Kancelaria Notarialna danego Notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. W nagłówku wypisu aktu notarialnego zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii notarialnej?

Do sporządzenia aktów notarialnych niezbędne są różnego rodzaju informacje i dokumenty, a w przypadku gdy dokonujemy czynności za osobę trzecią także upoważnienie (pełnomocnictwo). Dokonanie wybranej czynności notarialnej należy poprzedzić uzyskaniem w Kancelarii Notarialnej bezpłatnej informacji co do listy dokumentów potrzebnych do jej przeprowadzenia oraz ustalenia kosztów z nią związanych (wysokości taksy notarialnej, ewentualnie należnej opłaty sądowej, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od spadków i darowizn). Jeszcze przed dokonaniem czynności notarialnej można umówić się na bezpłatną konsultację z notariuszem. Rodzaj dostarczanych dokumentów będzie zależał od rodzaju sprawy, a często lista dokumentów będzie różna, w zależności od indywidualnych okoliczności. Przykładowe dokumenty do przygotowania aktu to: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wraz z odbitką z mapy ewidencyjnej, zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tytuł nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia).

Jak przenieść własność nieruchomości na wypadek śmierci?

W celu przeniesienia własności nieruchomości bądź innego składnika majątku na wypadek swojej śmierci należy sporządzić testament w formie aktu notarialnego, który będzie zawierał w swojej treści zapis windykacyjny. W takim testamencie przyszły spadkodawca wskazuje oznaczoną osobę, która nabywa określony przedmiot zapisu (szczegółowo opisany w treści testamentu składnik majątku) z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą jego śmierci. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do tożsamości (np. nieruchomość), zbywalne prawo majątkowe, przedsiebiorstwo lub gospodarstwo rolne czy ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Zapis windykacyjny nie jest skuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia przed śmiercią.

Co to jest najem okazjonalny?

Wynajem lokalu na podstawie umowy najmu okazjonalnego ma na celu zwiększenie ochrony praw Wynajmującego. Umowa najmu okazjonalnego, odmiennie niż zwykła umowa najmu, po zakończeniu trwania umowy pozwala ona na pozbycie się najemcy z zajmowanego lokalu, bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego o eksmisję, zatem szybciej i skuteczniej, w szczególności bez obowiązku zapewnienia lokatorowi lokalu socjalnego. Umowa najmu okazjonalnego lokalu jest umową zawartą w formie pisemnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Do takiej umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się: oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu; oświadczenie najemcy zawierające wskazanie przez niego innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (na żądanie wynajmującego sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym), a właściciel lokalu zobowiązany jest zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce jego zamieszkania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.